The Jessica Rydill Column/ Tis the Season to – panic!